Våra tjänster och metoder

Utvärdering och utredning

Alla våra tjänster har ett etnografiskt fokus. Det innebär att målgruppernas upplevelser, tankar och handlingar sätts in i ett sociokulturellt sammanhang vilket ökar möjligheten till förståelse för hur människor tänker, men också varför de agerar som de gör. Läs mer om våra metoder under » våra metoder

Contextio utför lärande utvärderingar ibland även kallat följeforskning. Det innebär att utvärderaren följer och dokumenterar verksamheten på olika nivåer, deltar i lednings- eller styrgruppsmöten och studerar förutsättningar, aktiviteter och resultat under en längre tid och ger kontinuerlig återkoppling till ansvariga för projekt eller verksamhet. Styrkan är att analysen sker fortlöpande och därmed bidrar till en lärandeprocess inom organisationen/erna.

Contextio utför även resultatutvärderingar (summativa), där resultaten ställs mot målsättningarna för att bedöma effekterna av projektet. Syftet är främst att avgöra om de åtgärder som gjorts har varit tillräckliga och om rätt målgrupp nåtts av insatsen.

Contextio ger stöd till organisationer och samverkansparter i form av utbildning, workshops och processtöd. Läs mer om detta under om oss.

Metoder

Antropologisk kärnkompetens
Antropologer är specialister på kulturella och sociala fenomen. Vi använder oss av kvalitativa metoder som djupintervjuer, fokusgrupper, deltagande observation och berättelseanalyser. Ibland kan en kombination av etnografiska och kvantitativa metoder vara att föredra för att få både djup och bredd. Syftet är att bygga upp en meningsfull helhetsbild med input från samtliga berörda nivåer. Metoderna bygger på dialog med de berörda personerna och betonar därmed ett brukar- och inifrånperspektiv.

Programteori
Vid en lärande utvärdering kombinerar vi ofta de etnografiska metoderna med programteori där verksamhetslogik är ett användbart instrument.Tillsammans med styr- eller ledningsgrupp skapar vi en visuell bild av projekt eller verksamhetens resurser, aktiviteter och förväntade resultat på olika nivåer. Förutom att det ger möjlighet att skapa reflektion och samkring hos berörda samverkansparter, ger lokiken också utvärderaren indikatorer som sedan används som utgångspunkt för intervju- och temaguider samt vidare diskussioner kring hur projekt/verksamhet utvecklas.

Djupintervjuer
Djupintervjuer används för att få fram ett inifrånperspektiv, exempelvis hur en verksamhet tolkas av målgrupp eller personal. Attityder, normer och värderingar i ett större sammanhang görs tydligare och synliggörs. Metoden bygger på ett förtroende mellan intervjuare och informant. Specifika frågeområden tas upp till öppna samtal med intervjupersonerna vid flera tillfällen för att uppnå ett djup i materialet.

Storytelling och berättelser
Contextio hjälper er att använda berättelser inom projekt, företag och organisationsutveckling. Berättelser är ett effektivt och kraftfullt verktyg för att bygga upp och stärka samhörigheten och identiteten i företags- och organisationskulturer. Berättelser är bra marknadsföring för företag, organisationer och kommuner både inåt i organisationen och gentemot Kunderna. I projekt och utvärderingssammanhang kan berättelserna fungera som en effektiv metod för att underlätta förståelsen av målgruppens upplevelser.

Enkäter
För att också få en bredd på våra utvärderingar använder vi oss ofta av enkäter. Detta kan gälla uppföljningar av utbildningsinsatser inom ett projekt eller verksamhet och genomföras löpande, alternativt göra som en baseline med uppföljnade resultatmätning.

Deltagande observation
Deltagande observation innebär att antropologen finns på plats för att observera och delta i gruppens aktiviteter. Parallellt genomförs samtal med berörda personer som personal, målgrupp, samarbetspartners etc. Observationen ger också möjlighet att studera interaktion, gruppdynamik och icke-verbal kommunikation inom verksamheten. De samlade intrycken ligger till grund för en dokumentation och kan ingå som en del av en utvärdering. Metoden kan med fördel kombineras med djupintervjuer.

Fokusgruppintervjuer
Fokusgruppsintervjuer är en effektiv metod för att relativt snabbt nå många människor. En grupp personer (5-10 personer) med liknande erfarenheter samlas och diskuterar på ett eller flera teman under ledning av en samtalsledare. Genom att deltagarna lyssnar på varandras berättelser och synpunkter associerar de till sina egna erfarenheter, vilket ger dynamik i diskussionerna.