STARTSIDA

CONTEXTIO
   Om Contextio
   Medarbetare
   Kvalitetsarbete
   Aktuellt

TJÄNSTER
   » Våra tjänster
   Metoder
   Utbildning

UPPDRAG
   Kunder
   Rapporter

KONTAKT
   Mail, tel & adress   Våra tjänsterContextio tillhandahåller tjänster inom följande områden:
 • Utvärderingar –
  lärande utvärderingar (följeforskning)
  resultatutvärderingar
  brukarutvärderingar
 • Utredningar -
  studier, förstudier, kartläggningar och uppföljningar
 • Utbildning - samverkansstöd

Alla våra tjänster har ett etnografiskt fokus. Det innebär att målgruppernas upplevelser, tankar och handlingar sätts in i ett sociokulturellt sammanhang vilket ökar möjligheten till förståelse för hur människor tänker, men också varför de agerar som de gör. Läs mer om våra metoder under » våra metoder

Contextio utför lärande utvärderingar ibland även kallat följeforskning. Det innebär att utvärderaren följer och dokumenterar verksamheten på olika nivåer, deltar i lednings- eller styrgruppsmöten och studerar förutsättningar, aktiviteter och resultat under en längre tid och ger kontinuerlig återkoppling till ansvariga för projekt eller verksamhet. Styrkan är att analysen sker fortlöpande och därmed bidrar till en lärandeprocess inom organisationen/erna.

Contextio utför även resultatutvärderingar (summativa), där resultaten ställs mot målsättningarna för att bedöma effekterna av projektet. Syftet är främst att avgöra om de åtgärder som gjorts har varit tillräckliga och om rätt målgrupp nåtts av insatsen.

Contextio genomför även utvärderingsutbildningar som ett stöd vid ett förändrings- eller utvecklingsarbete. Utbildningen ger exemepel på olika typer av uppföljningar/utvärderingar, liksom kunskap om hur dessa praktiskt kan genomföras för att fungera som ett verktyg för lärande i er organisation.

Contextio ger stöd till organisationer och samverkansparter i form av utbildning, workshops och processtöd. Läs mer om detta under » Samverkansstöd


Illustration av Lena Kulin